ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ຈໍລະຈອນພາກພື້ນ > ອົງການຈໍລະຈອນ

ບໍລິສັດຄຸນມີນທີ່ຂື້ນກັບບໍລິສັດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າສາງໃໝ່ຢູນນານຈຳກັດສະໜອງບໍລິການປະກອບສ່ົງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

ບໍລິສັດຄຸນມີນທີ່ຂື້ນກັບບໍລິສັດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າສາງໃໝ່ຢູນນານຈຳກັດຕ້ັງຢູ່ຖະໜົນຫ້າຫລີຫົກສະຖານທີສິນຄ້າເບື້ອງເ

ໜືອສະຖານີລົດໄຟທິດຕາເວັນອອກເມືອງຄຸນມີນ,ມີສາຍທາງລົດໄຟພິເສດສອງເສັ້ນ,ສາມາດຍົກແລະລົງສິນຄ້າ40ຕູ້.ສາງສະຖານີຕໍ່ມີເນື້ອໃນ10000ກວ່າແມັດຕາ,ລົດຍົນຂົນສົ່ງ30ກວ່າຄັນ,ມີລົດຍົກຕ່າງໆ7ຄັນ,ພະນັກງານຍົກແລະລົງສິນຄ້າ180ກວ່າຄົນ.ບໍລິເວນການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ:ລົດໄຟເຕັມ,ລົດໄຟບໍ່ເຕັມ,ການຂົນສົ່ງກົງແຕນເນີ(ຮອດກໍ່ສົ່ງ),ການຂົນສົ່ງລົດຍົນສິນຄ້າທາງບົກ,ສາງສະສົມແລະປະກອບສົ່ງສິນຄ້າທາງໃກ້ແລະໄກ,ຊ່ວຍຮັດປະກັນໄພທຸລະກິດໄຊ້ແທນແລະການຍົກແລະຂຶ້ນຕ່າງໆ.

ຕາຕະລາງການຈັດຕ້ັງບໍລິການ:

ຂະແໜງການ

ບໍລິເວນການບໍລິການ

ຂະແໜງການຮອດທາງລົດໄຟ

ບໍລິການລົດໄຟເຕັມ,ບໍ່ເຕັມແລະກົງແຕນເນີຮອດສະ

ຖານີນອກແຂວງ

ຂະແໜງການສົ່ງທາງລົດໄຟ

ສົ່ງການບໍລິການລົດໄຟເຕັມ,ບໍ່ເຕັມແລະກົງແຕນເນີ

ຂະແໜງການຂົນສົ່ງລົດຍົນ

ປະກອບສົ່ງແລະຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງລົດຍົນໃກ້ແລະໄກ

ຫ້ອງການປະສານ

ປະສານການສັ່ງລົດຍົນ

 

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
    ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ