ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ຂ່າວສານ

ປະເມີນໂຄງການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດເຂົ້າ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

  ແຜນງານຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະທະນາຄານໂລກຮ່ວມກັນປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດເຂົ້າຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກກອງປະຊຸມປະເມີນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າໂພນງາມບ້ານໂພນງາມ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ, ເພື່ອກວດກາຕີລາຄາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນ 3 ປີຜ່ານມາ.ທ່ານ ກ້ວາງ ດວງສີລາ ຫົວໜ້າແຜນງານຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າແຫ່ງຊາດ,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ: ຈຳປາສັກແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4ແຂວງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດເຂົ້າ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າຂອງຊາວກະສິກອນຂອງແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູເພາະວ່າການນຳໃຊ້ແນວພັນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ 20%, ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໄປໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
    ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ