ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ຂ່າວສານ > ພາວະງານວາງສະແດງ

ຊົມເຊີຍ“ເວທີປຶກສາການເດີນເຂົ້າໄປສູ່ອາຊຽນສະໄໝທີ່6”ຈະເປີດສາກໃນເມືອງຄຸນໝຽງໃນມໍ່ໆມານີ້ຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

 

 

ເຂດການຄ້າເສລີ ຈີນ-ອາຊຽນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ່1ເດືອນ1ປີນີ້ ແລ້ວ, ໃນການປະເຊີນໜ້າຕະຫຼາດ

ໃຫຍ່ແບບເສດຖະກິດເຕົ້າໂຮມເປັນໂຕ ດຽວທີ່ມີຜຸ້ບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແລະເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມກວ້າງກວ່າໝູ່ໃນທົ່ວ

ໂລກນັ້ນ, ວິສະຫະກິດຈີນເປັນແນວໃດຈຶ່ງສາມາດເດີນເຂົ້າອາຊຽນໄດ້?ເປັນແນວ ໃດຈຶ່ງຈັບໂອກາດໄດ້ ແລະ

ເປັນແນວໃດຈຶ່ງສາມາດຮັບມືສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໄດ້?“ເວທີປຶກສາການເດີນເຂົ້າໄປສູ່ອາຊຽນສະໄໝທີ່6”ທີ່ມີຫົ

ວຂໍ້ວ່າ:”ສະຖານະການແລະແຜນການຮັບມືຂອງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າພາຍຫຼັງເຂດການຄ້າເສລີ

ຈີນ-ອາຊຽນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 26 ເດືອນ10ປີນີ້,ໂດຍຮັບຟັງການປາຖະກະຖາຂອງ ຊ່ຽວຊານ

ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທີ່ມາຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ,ແລະຜ່ານການການແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າ

ງນັກວິສະຫາກິດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ,ວິສະຫະກິດສ່ວນຫຼາຍຊິຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະມາດຕະກາ

ນຮັບມືໄດ້.

ຕາມຄຳແນະນຳຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມາຈາກສະຫາພັນຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄ

ຕ້ອາຊີໄຕ້ ວ່າ, ລວມມີແຂກຜູ້ມີກຽດ 300ກວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ“ເວທີປຶກສາການເດີນເຂົ້າໄປສູ່ອາຊຽນສະ

ໄໝທີ່6”,ບັນດາທ່ານຈະປຶກສາຫາລືຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປະເຊີນໜ້າຄື:ກາລະໂອກາດ,ສິ່ງທ້າທາຍ ກໍ່ຄື ສະພາບ

ແວດລ້ອມກົດໝາຍແລະນະໂຍບາຍພາຍຫຼັງເຂດການຄ້າເສລີຈີນ-ອາຊຽນໄດ້ດຳເນີນງານແລ້ວ,ແລະປະກອບຄຳ

ຄິດຄຳເຫັນຕົວຈິງຂອງໃຜຂອງລາວຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ນັກທຸລະກິດຈີນແລະຕ່າງປະເທດຍັງພົບປະໂອ້ລົມກັນແລະເ

ຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັນໃນໄລຍະປະຊຸມ.ນັກທຸລະ ກິດແຂວງຢຸນນານທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໂດຍໄວເພື່ອເຂົ້າ ຮ່ວມເວທີ

ປຶກສາສະໄໝນີ້ ເຫັນວ່າ:ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ,ຜູ້ຊ່ຽວຊານແະປັນຍາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມາເຕົ້າ ໂຮມກັນຢູ່ເມື

ອງຄຸນໝຽງຈະນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຕ່າງໆ,ຍ້ອນ

ມີເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ປຽບ,ວິສາຫະກິດແຂວງຢຸນນານຈະມີໂອການຫຼາຍກວ່າວິສາຫະກິດອື່ນ,ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່

ຊອກຫາຍາກຫຼາຍ.

ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ແລ້ວ, ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍໆ ໄດ້ສະ ໜັບສະໜູນເພື່ອຈັດ”ເວທີປຶກ

ສາການເດີນເຂົ້າໄປສູ່ອາຊຽນສະໄໝທີ່6”ຄື:ສະມາຄົມມິດຕະພາບພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນຈີນ,ສະມາຄົນຈີນ

-ອາຊຽນ,ສະຖາບານຄົ້ນຄວ້າຈີນ,ອຳນາການປົກຄອງແຂວງຢຸນໜານ,ອຳນາດການ ປົກຄອງເມືອ ງຄຸນໝຽງ.

ເວທີ່ປືກສາຈະເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ:ກຳມະທິການ ເມືອງເສີ່ນເຈິ້ງແຂວງກວາງຕຸ່ງ ຂອງສະພາປຶກສາການ

 ເມືອງປະຊາຊົນຈີນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍແລະການຄ້າແຫ່ງWTOແລະເຂດການຄ້າເສລີ ຈີນ-ອາຊຽນ

(ຢູ່ທີ່ເມືອງເສີ່ນເຈິ້ງ),ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອົງການການຄ້າໂລກ ຂອງສະພາກົດໝາຍຈີນ,ສະຫະພັນຮ່ວມພັດ

ທະນາເສດຖະກິດການຄ້າອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ອາຊີໄຕ້ແຂວງຢຸນນານ,ສະພາການຄ້າໃຫຍ່ເສີ່ນເຈິ້ງ,ສຳນກງ

ານໜັງສືພິມການຄ້າເສິ່ງເຈິວ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດໂດຍ:ສະຫະພັນ ຮ່ວມພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າອາ

ຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ອາຊີໄຕ້ແຂວງຢຸນນານ,ສະຫະພັນວິສະຫາກິດແຂວງຢຸນນານ,ສະຫະພັນເສດຖະກິດອຸດ

ສະຫະກຳແຂວງຢຸນນານ,ສະຫະພັນພັດທະນາວິສະຫາກິດຂະໜາດກາງ ແລະໜ້ອຍແຂວງຢຸນນານ,

ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດພາກເອກະຊົນແຂວງຢຸນ ນານ,ສະພາການຄ້າຈສາວຊ້ານເມືອງເສີ່ນເຈິ້ງ.

ຕາມຄຳແນະນຳ,ນັບແຕ່ປີ2005ເປັນຕົ້ນມາ,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍແລະການຄ້າແຫ່ງWTOແລະເຂດກ

ານຄ້າເສລີຈີນ-ອາຊຽນ(ຢູ່ທີ່ເມືອງເສີ່ນເຈິ້ງ)ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໄດ້ຮ່ວມຈັດ”ເວທີປຶກສາການເດີນເຂົ້າໄ

ປສູ່ອາຊຽນ”ເປັນ5ສະໄໝຢ່າງມີຜົນສຳເລັດແລ້ວ,ແລະໄດ້ເປັນເວທີການແລະປ່ຽນທີ່ມີອິດທິພົນອັນກວ້າງຂວາງ,ກຳ

ລັງດຶງດຸດແລະກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍອັນເຂັ້ມແຂງ.

ສະຫະພັນຮ່ວມພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ອາຊີໄຕ້ແຂວງຢຸນນານຕາງໜ້າພາກ

ສ່ວນເປັນເຈົ້າພາບແລະພາກສ່ວນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດໄດ້ມີຄຳເຊີນຢ່າງຈິງໃຈວ່າ:ເມືອງຄຸນໝຽງເປັນເມືອງລະດູບາ

ນໃໝ່ຄອຍຖ້າບັນດາທ່ານ.

 

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
    ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ