ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ຂ່າວສານ > ຢູນນານຈີນ

ສະພາບຫຍໍ້ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຣ່ແຂວງຢູນນານ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

 ຊັບພະຍາກອນບໍແຣ່ແຂວງຢູນນານມີຄື:ກົວ,ສັງກະສີ,ເງີນ,ທອງ,ຄຳ,GERMANIUM,INDIUM,THALLIUM,CADMIUM,PLATINUMSYLIITE,ARSENIC,WOLLASTONITE,DIATOMACEOUS EARTH,COBALT,RHODIUM,PALLADIUM,OSMIUM,INIDIUM,STRNTIUM,ZIRCONIUM,BERYLLIUM,MONAZITE,ZIRCON PRODUCTS,SODIUM SULFATE。

 ບໍ່ແຣ່ກົວຊື່ງເປັນໂລຫລະສີ:ໂກຈີວ,ເວນຊັນແລະເປົາຊັນ.ສຳຫລວດແລະພົບເຫັນບໍ່ກົວຂະຫນາດກາງໃຫຍ່8ແຫ່ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຢູນນານ,ມີຫວັງສ້າງເປັນຖານທີ່ໝັ້ນອຸດສາຫະກຳກົ່ວອັນໃໝ່.

 ຊືນແລະສັງກະສີ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນຕົກແລະພາກຕາເວັນອອກແຂວງ.

 ບໍ່ທອງ:ດຽວນີ້ໄດ້ສ້າງເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຜະລິດບໍ່ທອງຂະຫນາດກາງແລະໃຫຍ່4ແຫ່ງຄື:ເຕີຊວນ,ຢີເມັນ,ບູຕິງ,ຕະເຢົາ.ບໍ່ທອງຕະຣົງຊັນເມືອງສີງພີງສຳຫລວດຈະແຈ້ງບໍລີມາດບໍ່ແຣ່ມີ155.64ໝື່ນໂຕນ.

 ບໍ່ສະທີປຽມ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນຕົກແຂວງຢູນນານ.ປະລິມານບໍລິມມາດມີ2ລ່ານ10ພັນໂຕນ.

 ບໍ່WOLFTAM:ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນຕົກແຂວງຢູນນານ,ນອກຈາກບໍ່WOLFTAM,ບາລີໂພແລະຊົງຕຽນ

 ເລີ່ມຂຸດຂຸ້ນແລ້ວ,ສ່ວນຫລາຍເປັນບໍ່ແຣ່ຄຸນນະພາບຕ່ຳ,ການໝຸນໃຊ້ຍາກສົມຄວນ.

 ບໍ່NICKEL:ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຢູນນານ,ຍ້ອນວ່າເຕັກນີກການເລືອກແລະຫລໍ່ຫລອມຍັງບໍ່ທັນສຸກສົມບຸນ,ຍາກທີ່ຈະໝຸນໃຊ້ໃນໄລຍະນີ້.

 ບໍ່ອາລຸຍມີຂຽມ:ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດຄຸນມິງແລະເອັນຊັນ.

 ບໍ່ເຫລັກ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດກາງຢູນນານແລະອ້ອມຂ້າງໂຣງງານເຫລັກກ້າຄຸນມິງ

 ບໍ່MANGANESE:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນຕົກຢູນນານ.

 ບໍ່ເຫລັກ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດຄຸນມິງ,ເປົາຊັນ,ບໍ່PEPTIDEຂະຫນາດໃຫຍ່,ພິເສດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ເຂດອຸຕິງ,ລຸສຽນ,ຟຸມິງທີ່ອ້ອມຂ້າງຄຸນມິງ,ຄຸນນະພາບດີ,ທັງຂຸດຄົ້ນງ່າຍ,ປະລິມານບໍລີມາດໃນດິນມີ14ລ້ານໂຕນ.ເປັນຫນື່ງໃນເຂດຊັບພະຍາກອນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດເຣົາໃນປະຈຸບັນນີ້.

 ບໍ່ຄຳ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກແລະພາກຕາ

 ເວັນໃຕ້ຢູນນານ,ໄດ້ສຳຫວດຈະແຈ້ງເຂດບໍ່ຄຳຂະຫນາດໃຫຍ່3ແຫ່ງຄື:

 ໂມຈຽງ,ແຈ້ງລີວ,ຢີຢຽງ.

  ບໍ່ເງີນ: ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນໃຕ້ແລະພາກຕາ

 ເວັນອອກສ່ຽງເຫນືອຢູນນານ.

 ບໍ່ໂລຫະຈຳພວກແພດຕິນຳ:ທາດແຣ່ໂລຫະຈຳພວກແພດຕິນຳສຳຄັນມີ6ຊະນີດຄື: PLATINUM,PALLADIUM,OSMIUM,INIDIUM,BERYLLIUM.ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກກາງ,ພາກຕາເວັນຕົກຢູນນານ.

 ບໍ່ແຣ່ໂລຫະອືດ:ຢູນນານໄດ້ສຳຫລວດຈະແຈ້ງປະລິມານຂອງໂລຫະພັນ14ຊະນີດ,ບ່ອນຜະລິດ84ແຫ່ງ,ຣັບປະກັນມີປະລິມານໂລຫະຕ່າງໆຄື:INDIUMມີ4743ໂຕນ,THALLIUMມີ7776ໂຕນ,CADMIUMມີ1ແສນ79ພັນ5ຣ້ອຍໂຕນ.ລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນລຳດັບທີ່໑ທົ່ວປະເທດ.GERMANIUMມີ1112.78ໂຕນຢູ່ລຳດັບທີ່໒ທົ່ວປະເທດ.BERYLLIUMມີ36ພັນ4ຣ້ອຍໂຕນ,ZIRCONIUMມີ1ແສນ94ພັນ6ຣ້ອຍໂຕນ,STRONTIUMມີ357ລ້ານ3ແສນ10ພັນໂຕນ.ລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນລຳດັບທີ່໔ທົ່ວປະເທດ.ປະເພດທາດຫີນແຣ່,ສ່ວນເຫລືອລ້ວນແຕ່ແມ່ນສ່ວນປະກອບບໍ່ແຣ່ໂລຫະສີ.ສ່ວນຫລາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂຸດຄົ້ນແລະໝູນໃຊ້.

 ຖ່ານຫີນ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກ,ພາກໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຢູນນານ,ປະລີມານທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ມີ70ຕື້ໂຕນ,ສຳຫລວດຈະແຈ້ງປະລິມານຖ່ານຫີນບໍ່ມີຄວັນໃນເຂດບໍ່ແຣ່ເລົາສັນຟຸອຽນມີ4ຕື້ໂຕນ,ສຳຫລວດຈະແຈ້ງປະລິມານຖ່ານຫີນທຳມະດາໃນເຂດຈາວທົງມີ8ຕື້150ລ່ານໂຕນ.ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຖ່ານຫີນບໍ່ມີຄວັນແລະຖ່ານຫີນທຳມະດາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດເຣົາໃນປະຈຸບັນ.

 ບໍ່ຟົດຟໍ:ຕົ້ນຕໍແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກກາງຢູນນານ,ແລະອ້ອມຂ້າງຄຸນມິງ.

 ບໍ່ເກືອ:ບໍ່ເກືອຂະຫນາດໃຫຍ່ອັນລີນທີ່ຢູ່ຂ້າງຄຸນມີງ,ຄວາມຫນາໃຫຍ່,ຄຸນນະພາບດີ,ສະດວກແກ່ການຂຸດຄົ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່,ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນອຸດສາຫະເຄມີເກືອທີ່ດີທີ່ສຸດ.

 SYLIITE:ບໍ່SYLIITEມົງຢີຈິງເມືອງຈຽງຊື,ສ່ວນຫລາຍແຈກຢາຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກແລະພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຢູນນານ.

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

  ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
  ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ